Reading progress indicator
March 2, 2021

Mikkeller åbner tre nye ramen restauranter

ENGLISH VERSION BELOW

Dampende nudler og iskolde fadøl er et 'match made in heaven', og det har københavnerne for længst erklæret sig enige i. Siden den første Ramen to Bíiru slog dørene op på Nørrebro for godt fem år siden, er tre andre restauranter kommet til i København. Nu åbner Mikkeller i tæt samarbejde med sine partnere Daisuke Uki og Takuro Otani yderligere tre restauranter - i Valby, CPH Airport og Malmø.


None


Det første nye sted, Ramen to Bíiru Valby, slår dørene op for take away 5. marts, og fejrer åbningen med gratis øl og nudler. Senere - forhåbentlig i løbet af det sene forår og sommeren, når restriktioner og byggeri tillader det - følger Ramen to Bíiru Malmø og CPH Airport efter. Det seneste års krise har betydet, at Mikkeller har måttet trimme sin forretning betydeligt og blandt andet lukket flere locations, så hvordan hænger det sammen med tre nye ramen åbninger i år?

“Det er klart, at pandemien har sat sine tydelige spor i virksomheden, og netop derfor giver det ekstra god mening for os at satse på koncepter, som vi er sikre på er gangbare, hvor vi før turde satse mere på helt nye projekter. Samtidig elsker vi Ramen to Bíiru, og det gør københavnerne tilsyneladende også, derfor vil gerne dele det med mange flere,” siger Mikkel Bjergsø, grundlægger af og Kreativ Direktør i Mikkeller.

I 2015 satte han, Daisuke Uki og Takuro Otani sig for at introducere københavnerne for et autentisk japansk ramen koncept og kombinere den japanske fast food med Mikkellers øl på fad.


None


Gazelle virksomhed

Mikkel Bjergsø kendte Daisuke Uki som indehaver af den lille familiedrevne, japanske restaurant Bento, hvor han gennem mange år har været stamkunde. En dag faldt de i snak om ramen og fandt ud af, at de begge brændte for at skabe en ramen bar i København. Daisuke Uki kendte tilfældigvis en fremragende japansk ramen kok, Takuro Otani, som var villig til at rive rodene op i sit hjemland og flytte til København for at arbejde på at skabe den bedste ramen bar uden for Japan.


None


Samme år slog Mikkeller, Uki og Otani dørene op til Ramen ti Bíiru Nørrebrø på Griffenfeldtsgade i København, året efter fulgte Ramen to Biiru Vesterbro på Enghavevej, og i 2019 åbnede Østerbro og Frederiksberg. Bortset fra det seneste år, som naturligt nok sat en kæp i hjulet for den blomstrende business, er det gået konstant fremad for Ramen to Bíiru, og i slutningen af 2020 modtog restauranterne en Gazelle af Dagbladet Børsen. En Gazelle virksomhed defineres ved, at den vokser kontinuerligt og som minimum fordobler sin omsætning eller sit brutto-resultat i løbet af fire regnskabsår, samtidig med at der er positiv vækst alle årene.


None


Stærke nye locations

Udover at sprede sig i København, planlægger Ramen to Bíiru den første åbning uden for Danmark, lige over Sundet i Malmø, hvor Mikkeller desuden over et par somre har drevet pop-up bar i Folkets Park og har videreført konceptet som Ølhal i Moriskan.

“Vi har oplevet stor interesse for Mikkeller i Malmø, som desuden er en virkelig hyggelig by, og så fandt vi en fantastisk location, som passede perfekt til en Ramen to Bíiru,” fortæller Jacob Gram Alsing, Driftsleder i Mikkeller. Ramen to Bíiru Malmø kommer til at ligge på Möllevångstorget, og lige nu satser Mikkeller på en potentiel åbningsdato i slutningen af april/starten af maj.


None


CPH Airport ser også frem til endnu en Mikkeller åbning i Terminal 2, når der forhåbentlig kommer skub i flytrafikken igen i løbet af sommeren, siger Casper Frimann, Food & Beverage Business Partner i CPH Airport.

“Ramen to Bíiru er et stærkt koncept, og vi har i forvejen et godt samarbejde med Mikkeller, som med succes har drevet bar i lufthavnen i flere år. Når vi udvælger koncepter til lufthavnen, kigger vi desuden efter det, som vi kalder ’Local Heroes’ - altså koncepter, som man også kan finde downtown, og så har vi oven i købet efterspørgsel fra vores passagerer på netop asiatisk mad. Med en stærk partner som Mikkeller, og et velkendt brand som Ramen to Bíiru, er jeg sikker på, at det bliver en succes.”

Sulten efter at lære mere om Ramen to Bíiru? Så kan du læse mere her


None


Ramen to Bíiru Valby åbning

  1. og 6. marts 14.00 – 21.00

Gratis ramen smagsprøver, øl, ramune (japansk sodavand), snacks, musik og Pikachu

Alt foregår udendørs med afstand.

Ramen to Bíiru ValbyValby Langgade 612500 Valby

Følg Ramen to Bíiru Valby på Facebook her og find dem på Instagram her


None


None


Mikkeller opens three new ramen restaurants

Steaming noodles and ice-cold draft beer are a match made in heaven, and Copenhageners have long agreed. Since the first Ramen to Bíiru opened its doors in Nørrebro just over five years ago, three other restaurants have followed in Copenhagen. Now, in close collaboration with its partners Daisuke Uki and Takuro Otani, Mikkeller is opening three more restaurants - in Valby, CPH Airport and Malmö.


None


The first new venue, Ramen to Bíiru Valby, opens its doors for take away on March 5, celebrating in a corona-friendly manner with free beer and noodles outdoors. Later - hopefully during the late spring and summer, when restrictions and construction allow - Ramen to Bíiru Malmö and CPH Airport will launch. The crisis of the past year has meant that Mikkeller has had to trim its business significantly and, among other things, closed several locations, so how does this relate to three new ramen openings this year?

“It is clear that the pandemic has left its mark on the company, and that is precisely why it makes extra good sense for us to invest in concepts that we are sure are viable, whereas previously we could afford to be more daring when it came to completely new projects. At the same time, we love Ramen to Bíiru, and Copenhageners apparently do too, which is why we would like to share it with many more,” says Mikkel Bjergsø, founder and Chief Creative Officer of Mikkeller. In 2015, he, Daisuke Uki and Takuro Otani set out to introduce Copenhageners to an authentic Japanese ramen concept and combine Japanese fast food with Mikkeller's beer on tap.


None


Successful concept

Mikkel Bjergsø knew Daisuke Uki as the owner of the small family-run, Japanese restaurant Bento, where he has been a regular customer for many years. One day they fell into conversation about ramen and found out that they were both dreaming about creating a ramen bar in Copenhagen. Daisuke Uki happened to know an excellent Japanese ramen chef, Takuro Otani, who was willing to uproot from his homeland and move to Copenhagen to work on creating the best ramen bar outside of Japan.

The same year, Mikkeller, Uki and Otani opened the doors to Ramen to Bíiru Nørrebro on Griffenfeldsgade in Copenhagen, the following year Ramen to Bíiru Vesterbro opened on Enghavevej, and in 2019, Østerbro and Frederiksberg opened. Apart from the past year, which naturally put a dent in the wheel of the thriving business, Ramen to Bíiru has steadily progressed, and at the end of 2020, the restaurants received a ‘Gazelle’ from the Danish business paper Børsen. A Gazelle company is defined as growing continuously and at least doubling its revenue or gross profit over four financial years, while maintaining positive growth throughout the years.


None


In addition to spreading in Copenhagen, Ramen to Bíiru is planning the first opening outside Denmark, just across Øresund in Malmö, where Mikkeller has also run a pop-up bar in Folkets Park for a couple of summers and has continued the concept as a beer hall inside the cultural center, Moriskan.

"We have experienced great interest in Mikkeller in Malmö, which is also a really nice city, and found a fantastic location that fit perfectly with a Ramen to Bíiru," says Jacob Gram Alsing, Chief Operating Officer in Mikkeller. Ramen to Bíiru Malmö will be located on Möllevångstorget, and Mikkeller is hoping for a potential opening date at the end of April / beginning of May.

CPH Airport is anticipating another Mikkeller opening in Terminal 2, when there will hopefully be a boost in air traffic again during the summer, says Casper Frimann, Food & Beverage Business Partner at CPH Airport.

“Ramen to Bíiru is a strong concept, and we already have a great collaboration with Mikkeller, who has successfully run a bar at the airport for several years.When we select concepts for the airport, we also look for what we call ‘Local Heroes’ - i.e. concepts that can also be found downtown, and we have demand from our passengers for Asian food. With a strong partner like Mikkeller, and a well-known brand like Ramen to Bíiru, I am sure it will be a success.”

Hungry for more about Ramen to Bíiru? Check out their official page here


None


Ramen to Bíiru Valby openingMarch 5 and 614:00 – 21:00Free beer, ramen tastings, ramune (Japanese soda), snacks, music and PikachuEverything takes place outdoors with a distance.

Ramen to Bíiru ValbyValby Langgade 612500 Valby

Follow Ramen to Bíiru Valby on Facebook here and check them out on Instagram here