Reading progress indicator
The logo for Mikkeller Færgekroen on a light blue background
February 7, 2024

Mikkeller breathes new life into iconic Tivoli location

(English version below)

Mikkeller puster nyt liv i ikonisk Tivoli-kro

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der … en kro så smukt. På en af Tivolis mest pittoreske lokationer med udsigt over Tivoli Søen, ligger Færgekroen, og når Tivoli igen slår portene op til sommersæsonen 2024 er det med nye kræfter i køkkenet og bag ølhanerne på den ikoniske kro. Det er nemlig bryggeriet Mikkeller, som har overtaget driften, og målet er at skabe et hyggeligt spisested, hvor Færgekroens traditioner og charme går hånd i hånd med moderniseret kromad og Mikkellers verdensberømte øl.

En klassisk dansk krooplevelse med et moderne twist. Det er ambitionerne, når Mikkeller overtager driften af Færgekroen i Tivoli. Bryggeriet overtog kroen ved årsskiftet, og arbejdet er nu i fuld gang med at lave menu, brygge særlige øl og indrette lokalerne, så Færgekroen kan stå klar til at byde Tivolis gæster indenfor, når forlystelseshaven slår dørene op til sæsonen 2024.

Den klassiske krooplevelse

Planen er at videreføre kroens traditioner og klassiske krostemning samtidig med, at man skruer godt op for kvaliteten og ambitionerne på tallerkenerne og i glassene. Der vil således stadig være klassikere som schnitzel,  pariserbøf, rødspættefilet og stjerneskud at finde på menukortet, men råvarerne vil så vidt muligt være økologiske og altid af højeste kvalitet, ligesom alting bliver lavet fra bunden. Menukortet vil også byde på en række vegetariske retter både til frokost og aften. Indretningen vil holde den gamle kros stolte traditioner i hævd, og gæsterne vil således fortsat kunne sidde godt og hyggeligt blandt platter, høje paneler, gevirer og store ølkrus. Målet er at skabe en klassisk, hyggelig og intim krooplevelse med et moderne tilsnit, hvor både mad og drikke er i absolut topklasse.

BOOK DIT BORD HER

Værd at rejse efter

Og når det nu er Mikkeller, der står bag, vil der naturligvis også være rigeligt med Mikkellers verdensberømte øl på kortet. Færgekroen er – udover en kro – også et lille bryggeri. Derfor vil Mikkeller brygge en ny øl, som kun brygges og kan fås på Færgekroen samt sæson-øl, som skifter efter årstiderne foruden det faste sortiment på cirka 20 haner. Der er også planer om at invitere gæstebryggere til fra hele verden for at skabe unikke øl til kroen. Både mad og øl skal være noget både danske og udenlandske turister rejser efter at opleve, men det bliver også et afslappet sted, hvor man kan slå sig ned med en kold fadøl inden Fredagsrock.

Mikkel Borg Bjergsø, som er manden bag Mikkeller siger om ambitionerne på Færgekroen: “Det har længe været en drøm for os at kunne åbne en restaurant i Tivoli. Så da vi fik chancen for at overtage en så ikonisk beværtning som Færgekroen, var vi ikke i tvivl. Målet er, at Færgekroen med Mikkeller ved roret bliver en af landets bedste kroer – med eget mikrobryggeri, autentisk kromad og en afslappet atmosfære, hvor både unge, gamle, stamgæster og turister får en god oplevelse.”  

Mikkel Ustrup, som er high end director i Tivoli, siger om den nye lejer i Færgekroen: ”Vi er meget glade for samarbejdet, som uden tvivl kan være med til at hæve det gastronomiske niveau i Tivoli. Vores mål er, at maden og drikkevarerne skal være forlystelser i sig selv, og noget man tager i Tivoli for at opleve på linje med forlystelser og koncerter, og her passer Mikkellers brand perfekt ind. Det borger for høj kvalitet og nytænkning, og har et godt navn verden over. Vi håber, at Færgekroen vil blive et populært tilholdssted for såvel familier og koncertgæster som gastronørder og ølentusiaster i alle aldre.”

Om Færgekroen

Da Tivoli åbnede sine porte d. 4. maj i solskinsvejr i 1934, stod en gammel idyllisk fiskerby opført langs Tivoli-Søens bred. Gamle gule og hvide bindingsværkshuse, med mure hvor kalken skallede af og med røde tegltag som glimtede i solen, udgjorde Tivolis nye Fiskerleje. Tivoli-Søens nye maritime område blev anset for en særdeles vellykket attrap-by. Midt i Fiskerlejet lå Færgekroen. Færgekroen var opført som en gammel kro med bjælkeloft og brune paneler, en tilrøget kamin og tjenere i ternede kjoler, som løb rundt med øl-krus, pølser og sennep. Bygningen skulle altså kun stå en enkelt sæson, men Færgekroen var en øjeblikkelig succes og kan i år fejre 90 års fødselsdag.

I 1934 kunne sultne børn og voksne spise Færge-labskovs, som var en favorit blandt gæsterne, men også Rejer a la Gerhard (1 kr.), en kold svinekotelet (0,75 kr.) og Ungarsk gullasch. Færgekroen blev efter mange års virke i Tivoli totalrenoveret i 2021, hvor en helt nybygget kro blev hejst ind i Haven.

Om Mikkeller

Mikkeller er historien om en ung, ølglad matematik-og fysiklærer, som i 2003 begyndte at eksperimentere med humle, malt og gær i et lille køkken på Vesterbro i København. I dag eksporterer Mikkel Bjergsø og Mikkeller øl til 40 lande verden over og driver lige så mange barer, restauranter og ølbutikker. Med sin opfindsomme og konstante udvikling er Mikkeller et bryggeri, der har opnået bred international anerkendelse for både innovation og kvalitet. Udover øllet er kreative samarbejder et nøgleelement i Mikkellers brand. Mikkeller samarbejder med alt fra verdensberømte Michelin-restauranter og andre fantastiske bryggerier til designere, vinproducenter, underholdningsmastodonter, kunstnere og rockstjerner. Tidligere samarbejdspartnere tæller Budvar, Warner Bros., David Lynch, B&O, Dansk Flygtningehjælp, Burger King, Irma, The National, Rick Astley, Scandinavian Airlines, Uerige, Gaffel, Koks, Mielcke & Hurtigkarl, Weingut Meierer og mange flere.

-----

Mikkeller breathes new life into iconic Tivoli location

In one of Tivoli's most picturesque locations overlooking Tivoli Lake, lies Færgekroen, and when Tivoli opens its gates again for the summer season of 2024, it will be with new forces in the kitchen and behind the beer taps at the iconic inn. It is the brewery Mikkeller that has taken over operations, and the goal is to create a cozy dining spot where Færgekroen's traditions and charm go hand in hand with modernized pub fare and Mikkeller's world-famous beer.

A classic Danish inn experience with a modern twist. That's the ambition as Mikkeller takes over operations at Færgekroen in Tivoli. The brewery took over the inn at the turn of the year, and work is now in full swing to create a menu, brew special beers, and furnish the premises so that Færgekroen can be ready to welcome Tivoli's guests when the amusement park opens its doors for the 2024 season.

The classic inn experience

The plan is to continue the inn's traditions and classic inn atmosphere while ramping up the quality and ambitions on the plates and in the glasses. There will still be classics like schnitzel, steak tartare, plaice fillet, and open-faced sandwiches on the menu, but the ingredients will, as far as possible, be organic and always of the highest quality, just as everything will be made from scratch. The menu will also offer a range of vegetarian dishes for both lunch and dinner. The decor will uphold the proud traditions of the old inn, and guests will still be able to sit comfortably among platters, high panels, antlers, and large beer mugs. The goal is to create a classic, cozy, and intimate inn experience with a modern touch, where both food and drink are of the absolute top class.

BOOK A TABLE

Worth traveling for

And since it's Mikkeller behind it, there will naturally be plenty of Mikkeller's world-famous beers on the menu. Færgekroen is not only an inn but also a small brewery. Therefore, Mikkeller will brew a new beer, which will only be brewed and available at Færgekroen, as well as seasonal beers that change with the seasons, in addition to the regular selection of around 20 taps. There are also plans to invite guest brewers from around the world to create unique beers for the inn. Both food and beer are intended to be something both Danish and foreign tourists travel to experience, but it will also be a relaxed place where one can sit down with a cold draft beer before Friday concerts.

Mikkel Borg Bjergsø, the man behind Mikkeller, says about the ambitions at Færgekroen: "It has long been a dream for us to open a restaurant in Tivoli. So when we got the chance to take over such an iconic establishment as Færgekroen, we had no doubts. The goal is for Færgekroen with Mikkeller at the helm to become one of the country's best inns – with its own microbrewery, authentic pub food, and a relaxed atmosphere where both young, old, regulars, and tourists have a good experience."

Mikkel Ustrup, Tivoli's high-end director, says about the new tenant at Færgekroen: "We are very happy with the collaboration, which undoubtedly can help elevate the gastronomic level in Tivoli. Our goal is for the food and drinks to be attractions in themselves, something people come to Tivoli to experience on par with rides and concerts, and here Mikkeller's brand fits in perfectly. It stands for high quality and innovation, and has a good reputation worldwide. We hope that Færgekroen will become a popular meeting place for both families and concert-goers as well as foodies and beer enthusiasts of all ages."

About Færgekroen

When Tivoli opened its gates on May 4th in sunny weather in 1934, an old idyllic fishing village was erected along the shores of Tivoli Lake. Old yellow and white half-timbered houses, with walls where the lime peeled off and with red tile roofs glimmering in the sun, formed Tivoli's new Fisherman's Village. In the middle of the Fisherman's Village lay Færgekroen. Færgekroen was built as an old inn with a beamed ceiling and brown panels, a smoke-stained fireplace, and waiters in checkered dresses running around with beer mugs, sausages, and mustard. The building was supposed to only stand for a single season, but Færgekroen was an immediate success and this year celebrates its 90th birthday.

In 1934, hungry children and adults could eat Færge-labskovs, a favorite among guests, but also Shrimp à la Gerhard (1 DKK), a cold pork chop (0.75 DKK), and Hungarian goulash. After many years of service in Tivoli, Færgekroen was completely renovated in 2021, when an entirely new inn was hoisted into the Garden.

About Mikkeller

Mikkeller is the story of a young, beer-loving math and physics teacher who began experimenting with hops, malt, and yeast in a small kitchen in Vesterbro, Copenhagen, in 2003. Today, Mikkel Bjergsø and Mikkeller export beer to 40 countries worldwide and operate just as many bars, restaurants, and beer shops. With its imaginative and constant development, Mikkeller is a brewery that has gained broad international recognition for both innovation and quality. In addition to the beer, creative collaborations are a key element of Mikkeller's brand. Mikkeller collaborates with everything from world-famous Michelin restaurants and other fantastic breweries to designers, wine producers, entertainment giants, artists, and rock stars. Previous collaborators include Budvar, Warner Bros., David Lynch, B&O, Danish Refugee Council, Burger King, Irma, The National, Rick Astley, Scandinavian Airlines, Uerige, Gaffel, Koks, Mielcke & Hurtigkarl, Weingut Meierer, and many more.

To continue, please confirm your year of birth: